ไทยลีก! เน้นย้ำทุกสโมสรต้องปฏิบัติตามหลักการจัดแข่งขันเพื่อป้องกันโควิด-19

ไทยลีก เน้นย้ำทุกสโมสรต้องปฏิบัติตามหลักการจัดแข่งขันเพื่อป้องกัน โควิด-19 บริษัท ไทยลีก จำกัด ขอเรียนเน้นย้ำสโมสรสมาชิกที่ร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการไทยลีก 1-3 ให้ปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโควิด-19 ที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่างขึ้นอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง อนุญาตให้มีมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละจังหวัด ซึ่งหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น ตามที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางภาครัฐตามความทราบแล้วนั้นในการนี้ ทางบริษัท ไทยลีก จำกัด และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลอาชีพสามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงภาพในวงกว้าง ที่จะมีผลกระทบต่อสังคมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนย้ำให้ทุกสโมสรได้ดำเนินการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันฯ (ฉบับชั่วคราว) บทที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่จะมีส่วนสำคัญในการควบคุม จำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ โดยขอให้ทุกสโมสรจำกัดจำนวนผู้เข้าชมให้อยู่ในกรอบที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด , จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขันอย่างทั่วถึง , ผู้ที่อยู่ในสนามจะต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลายกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น , ปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน , งดเว้นการรวมกลุ่มเพื่อลดความแออัด , หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ … Read more

สมาคมฯ ผ่อนผันการชำระค่าบำรุงสมาคม ประจำปี 2563 ด้วยสถานการณ์ COVID-19

สมาคมฯ แจ้งผ่อนผันการชำระค่าบำรุงสมาคม ประจำปี 2563……………………………………….เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงกิจกรรมและรายได้ที่หายไปจากการหยุดพักการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เข้าใจถึงสถานการณ์และคำนึงถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับสโมสรสมาชิก เมื่อรายได้และเงินสนับสนุนขาดหายไปทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ในการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงตามข้อบังคับออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ โดยให้ถือได้ว่าสโมสรสมาชิกนั้นมิได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับ ข้อ 17.2 “ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงใดๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองฉบับนี้ ให้สมาชิกรายนั้นสิ้นสุดจากสมาชิกภาพทันที” สำหรับ ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ 12.1 ประกอบ ข้อ 73.1 สโมสรสมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงสมาคมปีละ 3,000 บาท โดยกำหนดให้สโมสรสมาชิกต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้​ หากสโมสรสมาชิกใดที่ชำระเงินค่าบำรุงสมาคมฯ เข้ามาแล้ว​ ให้ถือได้ว่าสโมสรฯ​ ได้ทำการชำระตรงตามระเบียบฯ​ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เครดิต : … Read more

ผลกระทบของ Covid-19 ที่มีต่อโลกลูกหนัง

ประเด็นสำคัญ การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพเท่านั้น ยังรวมถึงเศรษฐกิจในวงการกีฬาอย่างหนักหน่วงด้วยเช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่กีฬาฟุตบอล ที่ต้องหยุดลีก ทำให้สโมสร, นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ต้องขาดรายได้ ขณะที่ยังมีรายจ่ายอยู่ตลอด เพราะปัจจุบัน กีฬาฟุตบอล ก็ถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง จึงมีสถานะไม่ต่างกับบริษัท หากบริษัทมีเหตุต้องหยุดดำเนินการ ก็ไม่มีรายได้เข้ามา นั่นจึงทำให้สมาคมฟุตบอลและสโมสรหลายประเทศต้องปรับตัว ลดคน ลดเงินเดือน เพื่อพยุงสถานะขององค์กร ให้คงอยู่ต่อไปได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ยังต้องชะลอการแข่งขันไประยะหนึ่ง เพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้น จึงกลับมาแข่งขันใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์​ว่าจะเล่นแบบเปิดหรือปิด ซึ่งถ้าหากตัดจบทันที จะส่งผลกระทบต่อการว่างงานที่เพิ่มขึ้น จนส่งผลเป็นวงกว้างต่อสังคมโดยรวม แน่นอนว่า สุขภาพเป็นความสำคัญอันดับแรก ดังนั้นจึงต้องหาทางออกที่สมดุล เพื่อทำให้ทุกภาคส่วน ยังดำรงอยู่ได้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้ส่งผลต่อเกมลูกหนังไปทั่วโลก เพราะจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ฟุตบอลลีก รวมถึงทีมชาติ ต่างต้องงดแข่ง ขาดรายได้ไปเจือจุนบุคลากรภายในองค์กร ไม่เพียงแค่ นักเตะ และผู้ฝึกสอนเท่านั้น ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ด้วย เพราะสโมสร ก็เปรียบเสมือนบริษัทหนึ่ง ที่เมื่อขาดการดำเนินงาน ก็ขาดรายได้เช่นเดียวกัน ปลดคนงานลดเงินเดือน … Read more